il-gimgha mqaddsa

ID-DIVINITA TA' KRISTU

L-iktar gheziez -   


Noqghodu fuq il-Kalvarju quddiem Kristu Gesu Msallab hdejn Marija Santissma Ommu,  
u niehdu minnu taghlim tal-hajja eterna.


v. Kristu Sultan Imsallab   


r. Ejjew Nadurawh


L-iktar gheziez -  
Itfghu ghajnejkom fuq l-Imghallem Divin taghkom u aqraw:


ID-DIVINITA' TIEGHU VERA


Infatti Gesu Kristu, kieku ma kienx Alla veru, ma setax jasal biex jissodisfa lill-Gustizzja infinita offiza bid-dnub; lanqas ma seta' jwieghed il-Genna lill-halliel. F'mewtu anki n-natura gharfitu bit-tibdil b'Awtur taghha li gaghlet lic-Centurjun jistqarr: "Tassew dan kien l-Iben t'Alla".


Taghlim fuq din il-Pagna


1. Gesu Kristu huwa Alla veru mit-taghlim divin li kkomunika lill-bnedmin.  


2. Gesu Kristu huwa Alla ghax wettaq bil-mirakli u bil-profeziji l-konfessjoni tad-divinita tieghu proprja u l-missjoni tieghu.   


3. Gesu Kristu huwa Alla veru ghax il-fidi fih xterdet mad-dinja b'mezz inkapaci u fi zminijiet indisposti fost tant impedimenti li biss qawwa divina setghet tissupera.   


4. Gesu Kristu huwa Alla veru ghax mill-Knisja tieghu hargu, bhal frott mis-sigra, qaddisin servi tieghu li b'xhud ta' l-istorja opraw ghegubijiet.


Proponiment


Nipproponu illi nghozzu b'diligenza wisq kbira t-taghlim moghti lilna bil-kelma u   bl-ezempju permezz ta' dan l-Imghallem li hu Alla veru minn Alla veru.