il-gimgha mqaddsa

IL-FIDUCJA F'ALLA

L-iktar gheziez - 
Noqghodu fuq il-Kalvarju quddiem Kristu Gesu Msallab hdejn Marija Santissma Ommu, u niehdu minnu taghlim tal-hajja eterna.
 
v. Kristu Sultan Imsallab 
r. Ejjew Nadurawh
 
L-iktar gheziez - 
Itfghu ghajnejkom fuq l-Imghallem Divin taghkom u aqraw:
 

IL-FIDUCJA F'ALLA

 
Infatti Gesu Kristu, fuq is-Salib jiehu xhud mill-istess ghedewwa tieghu fuq il-fiducja tieghu f'Alla li qalu: " Huwa fada f'Alla: jehilsu issa jekk iridu."  U qabel ma spira b'lehen kbir qal: " Missier, f'idejk nerhi r-ruh tieghi."  Kif jista' jkun li fiducja f'All ma hemmx fih li ghallimna biex ma nsejhux missier fuq din l-art sabiex biss nittamaw f'Alla>
 
Taghlim fuq din il-Pagna
 
1. Minhabba l-incertezza tal-futur hadd ma jista jistrieh b'fiducja fih innifsu ghalkemm ghani, gharef u b'sahhtu.

2. Minhabba l-passjonijiet u l-inkostanza hadd ma jista' jistrieh b'fiducja fil-bniedem suggett ukoll kull mument ghall-mewt.

3. Danjiel il-profeta qal: " O Mulej m'hemmx konfuzjoni ghal dawk li jafdawk fik."

4. Il-mistrieh hu biss f'Alla: ahna mahluqin ghalih u hadd bhalu li ghandu kull mezz ta' farag u li mhux suggett ghat-tibdil.
 

Proponiment

 
Nipproponu illi nqieghdu qlubna fil-qawwa t'Alla u fil-bzonnijiet kollha tar-ruh u tal-gisem nitfghu l-kura taghna fuq is-Sinjur u bla dubju li nigglorifikawh b'ringrazzjament sincier.