il-gimgha mqaddsa

IL-GUDIZZJU

L-iktar gheziez -  
Noqghodu fuq il-Kalvarju quddiem Kristu Gesu Msallab hdejn Marija Santissma Ommu,   u niehdu minnu taghlim tal-hajja eterna.


v. Kristu Sultan Imsallab  
r. Ejjew Nadurawh


L-iktar gheziez -  
Itfghu ghajnejkom fuq l-Imghallem Divin taghkom u aqraw:


IL-GUDIZZJU


Infatti Gesu Kristu x'hin talab ghall-mahfra ta' l-offensuri tieghu wera car fuq l-esistenza tal-gudizzju li minnu tohroig sentenza ta' decizjoni fuq dak li hu gust u fuq dak li mhuwiex. Meta hija mcahhda l-mahfra s-sentenza hija ta' kastig.  Anzi billi hu Bin il-bniedem giet lilu moghtija s-setghA li jaghmel il-gudizzju u ezercitaha x'hin qal lill-Halliel "Illum inti tkun il-Genna mieghi."


Taghlim fuq din il-Pagna


1. L-istess dawl tan-natura jpprova n-necessita' tal-gudizzju fuq l-opri tal-hziena li nkellha jkunu huma biss iffavoriti minn Alla u dan huwa assurd.


2. Kull bniedem f'mewtu jkollu gudizzju partikulari, kif jingibed mill-parabboli tat-Talenti u ta' l-Ghani u Lazzru.  San Pawl jghid li wara l-mewt il-gudizzju.


3. Wara l-mewt universali isir il-gudizzju kif jghid Kristu :" Ghad jigi Bin il-Bniedem fil-kobor tal-maesta' tieghu u jaghti lil kull wiehed minnu skond ghemilu.  


Proponiment


Nipproponu illi nhejju ruhna ghat-tribunal t'Alla, nitolbuh lejl u nhar bil-verita' mahfra, f'rizoluzzjoni ferma li ma nergghux izjed u bi dmugh sincier bezghana fuq serjeta' hekk terribbli, qabel ma nieqfu fih.