il-gimgha mqaddsa

IL-HTIEGA TAD-DEVOZZJONI LEJN MARIJA SSAM

L-iktar gheziez -

Noqghodu fuq il-Kalvarju quddiem Kristu Gesu Msallab hdejn Marija Santissma Ommu,   u niehdu minnu taghlim tal-hajja eterna.


v. Kristu Sultan Imsallab  
r. Ejjew Nadurawh

L-iktar gheziez -
Itfghu ghajnejkom fuq l-Imghallem Divin taghkom u aqraw:

IL-HTIEGA TAD-DEVOZZJONI LEJN MARIJA SSMA.

Infatti Gesu Kristu ta 'l Ommu b'omm San Gwann: "Ekku l-iben tieghek" u ssostitwieh floku: "Ekku l-omm tieghek", Issa jekk dan il-mahbub dixxiplu gie mqieghed taht il-protezzjoni materna ta' Marija Ssma u dirett biex jaghtiha qima ta' iben lejn omm, min hu li jifhem jidhol fil-port tas-sahha minghajrha?

Taghlim fuq din il-Pagna
1. Sinjal ta' predestinazzjoni f'min jaghtiqima vera lil Marija Ssma: Imbierka jghiduli l-generazzjonijiet kollha".(Luqa I 48)

2. Il-kelma ta' Marija Ssma hija setghana: Osserva x'ghamel Kristu fit-tieg ta' Kana ghal kelmietha.

3. Tista tiddubita fuq il-kobor li ma jinghaddx ta' Marija Ssma meta hija vera Omm Alla 

4. Jekk permezz ta' Marija Ssma hareg l-awtur tal-grazzja tistenna inti xi grazzja minghajrha?

Proponiment

Nipproponu li nistudjaw ilkelma tal-Knisja fuq Marija Ssma: "Bieb tas-Sema", biex inkabbru fina l-fiducja lejha. Hija l-veru bieb li anki Kristu minnu biss ried jidhol, ghax taghha ried isir bniedem u per konsegwenza jmut, jirxoxta u jitla' fis-sema.