il-gimgha mqaddsa

IL-KOBOR TAL-GENNA

L-iktar gheziez -   


Noqghodu fuq il-Kalvarju quddiem Kristu Gesu Msallab hdejn Marija Santissma Ommu, u niehdu minnu taghlim tal-hajja eterna.


v. Kristu Sultan Imsallab  
r. Ejjew Nadurawh


L-iktar gheziez -   


Ifthu ghajnejkom fuq l-Imghallem Divin taghkom u aqraw:


IL-KOBOR TAL-GENNA


Infatti Gesu Kristu biss seta' jaghmel werriet tal-Genna l-bniedem imwaqqa' fid-dnub. "M'hemmx f'haddiehor sahha", jghallem San Pietru. Ara ftit, immela, min hu l-mezz tal-Genna u mill-proporzjon bejn il-mezz u l-fini stghageb fuq dak li hemm lest ghal min ihobb u jobdi lil Kristu.


Taghlim fuq din il-Pagna


1. Mose bid-dija, Gesu trasfigurat, l-angli li dehru fl-Antik u l-Gdid Testment, juru farka fuq il-gmiel tal-Kreatur li hu l-hlas tal-gusti. 


2. Il-kobor tal-genna jidher mid-dixxiplina prezenti li tobligak thalli hajtek, gidek u unurek, jekk jehtieg biex ma tidnibx. 


3. San Pawl jikteb li "ghajn ta' bniedem qatt ma rat, lanqas widna ta' bniedem qatt ma semghet, lanqas qatt ma dahal f'qalb ta' bniedem, x'lesta Alla ghal dawk li jhobbuh."   (1Kor 2:2)


Proponiment


Nipproponu li nqumu kuragguzi u naghmlu kull ma jenhtieg kontra t-tfixkil ghall-genna basta ma nitilfux premju hekk kbir u f'pussess zgur, sod u etern ta' vera tgawdija.