il-gimgha mqaddsa

IL-KRUHA TAD-DNUB

L-iktar gheziez -  
Noqghodu fuq il-Kalvarju quddiem Kristu Gesu Msallab hdejn Marija Santissma Ommu, u niehdu minnu taghlim tal-hajja eterna.  

v. Kristu Sultan Imsallab  
r. Ejjew Nadurawh  

 L-aktar gheziez -  
Itfghu   ghajnejkom fuq l-Imghallem Divin taghkom u aqraw:  

IL-KRUHA TAD-DNUB  

Infatti Gesu Kristu, l-Isplendur t'Alla l-Missier. minxur bhala mgiddem bla sura fuq is-salib f'halq il-biza' tal-mewt, huwa vera tpattija tad-dnub. X'inhija l-kawza hlief id-dnub li wassal f'dan l-istat lil Dak li permezz tieghu sar kollox u li minghajru x-xejn biss?  

Taghlim fuq din il-Pagna  

1. Il-kruha tad-dnub tidher fl-effetti tieghu: fl-injuranza, fil-biza', fil-konkupixxenza, fil-mard, fil-mewt u fit-telfien tal-paci.   


2. Bid-dnub il-mejjet il-bniedem jitlef il-merti kollha, isir inkapaci li jimmerita, u hati tan-nirien eterni.   


3. Id-dnub huwa hekk ikrah li Alla jobghodu daqskemm ihobb lilu nnifsu u jikkastigah bi hruxija denja ta' Alla   


4. Biex wiehed jobghod id-dnub jahseb fuq il-konsegwenzi u allura d-dnub jitfacca bhala ghadu quddiem il-volonta.  

Proponiment  

Nipproponu illi niftakru li Alla stess li halaqna qieghed fuq spallitna l-Ligi tieghu ghall-vera paci u felicita taghna.