il-gimgha mqaddsa

IL-LIBERTA' FIL-BNIEDEM

L-iktar gheziez -

Noqghodu fuq il-Kalvarju quddiem Kristu Gesu Msallab hdejn Marija Santissma Ommu,   u niehdu minnu taghlim tal-hajja eterna.


v. Kristu Sultan Imsallab  
r. Ejjew Nadurawh

L-iktar gheziez -

Itfghu ghajnejkom fuq l-Imghallem Divin taghkom u aqraw:

IL-LIBERTA' FIL-BNIEDEM
 
Infatti Gesu Kristu, ma kienx ikollu ragun jitlob mahfra ghall-offensuri tieghu li kieku dawn ma sallbuhx ghax riedu fil-liberta' taghhom u  ghalhekk saru hatjin ghalkemm ic-cirkustanzi ta' l-injuranza cekknet il-malizzja ta' l-azzjoni.  San Pawl qal li l-princpijiet ta' din id-dinja qatt ma kienu jsallbu s-Sinjur tal-glorja kieku gharfuh.
 
Taghlim fuq din il-Pagna
 
1. Artiklu tal-fidi li kull bniedem huwa liberu u ghalhekk responsabbli ta' azzjonitu.

2. L-impedimenti tal-volontarju huma l-injuranza, il-konkupixxenza, il-biza' u -lforza.

3. Il-grazzja effikaci tipperfezzjona l-liberta' tal- bniedem li naturalemnt dejjem lest li jaghzel il-veru gid. 

4. Ma hemmx lok ghal premju u ghal kastig la quddiem Alla lanqas quddiem is-socjeta' minghajr l-ammissjoni tal-liberta' fil-bniedem.
 
Proponiment

Nipproponu li  nirringrazzjaw 'l Alla ghad-don tal-liberta' u b'sens ta' rikonoxxenza noffruhielu u b'hekk tkun is-santifikazzjoni taghna wkoll.