il-gimgha mqaddsa

IL-PROVIDENZA

L-iktar gheziez -

Noqghodu fuq il-Kalvarju quddiem Kristu Gesu Msallab hdejn Marija Santissma Ommu, u niehdu minnu taghlim tal-hajja eterna.

 

v. Kristu Sultan Imsallab

r. Ejjew Nadurawh

 

L-iktar gheziez -

Itfghu  ghajnejkom fuq l-Imghallem Divin taghkom u aqraw:

 

IL-PROVIDENZA TA' ALLA

 

Infatti Gesu Kristu, l-unigenitu Iben t'Alla, gie moghtighall-mewt mill-istess Missier tieghu b'rimedju uniku ghall-fidwa tal-bnedmin.Alla taghna dejjem habbna, qatt ma nsiena, hsiebu biex ihennina.   Iridna salvi: ekku jipprokura eccessivamentil-mezzi ghall-fini billi jqieghed vittma 'l Ibnu stes ghalina.

 

Taghlim fuq din il-Pagna

 

1. Il-kura fuq il-bniedem mhux biss tmiss ir-ruh billi tana'l Ibnu b'vittma ghas-sahha eterna, izda anki l-gisem. "Jekk Alla jiehuhsieb it-tajr u l-gilji, kemm izjed tal-bnedmin?"


2. Il-bniedem mahluq ghax-xbiha ta' Alla: Alla mmela kolluprovidenza fuqna ghax missier ta' dina l-art ma jabbandunax la 'l uliedu ulanqas hwejgu.


3. L-anqas moviment fis-sema u fl-art ma jsirx minghajrdispozizzjoni providenzjali ta' Alla.   Xejn addocc: "ghasfur mhux minsi quddiem Alla, lanqas ma jaqa'fl-art minghajr il-Missier tas-sema", qal Kristu.


4. Alla huwa wisq onorat mill-bniedem meta dan iqieghedfiducja b'veru mistrieh fil-Providenza divina, u min jichad dan l-attributjichad l-ezistenza ta' Alla stess.

 

Proponiment

 

Nipproponu mistrehin fuq il-kelma t'Alla li ma tistax tiginieqsa, li ma niddejqux bil-hsieb fuq il-mezzi ghall-ghexjien, meta ahna fidilighall-Ligi t'Alla.