il-gimgha mqaddsa

IN-NECESSITA' TAT-TAGHLIM

L-iktar gheziez -   

Noqghodu fuq il-Kalvarju quddiem Kristu Gesu Msallab hdejn Marija Santissma Ommu,   u niehdu minnu taghlim tal-hajja eterna.


 v. Kristu Sultan Imsallab  
r. Ejjew Nadurawh


L-iktar gheziez -   

Itfghu ghajnejkom fuq l-Imghallem Divin taghkom u aqraw:


IN-NECESSITA' TAT-TAGHLIM


Infatti Gesu Kristu, veru uniku mghallem tal-bnedmin, li permezz tieghu Alla kkomunikalna x-xjenza tal-hajja eterna, minxur fuq is-salib jirrepeti bl-illustrazzjoni dak li ghallem.  Min ma jarax l-importanza tat-taghlim fil-premura t'Alla li nqeda b'Ibnu stess u dan tahulna mhux biss bil-kelma izda bl-ezempju wkoll?


Taghlim fuq din il-Pagna


1. L-aqwa opra tal-hniena: "Ghallem lil min ma jafx" ghax minn hawn kull gid taht ix-xhud tal-esperjenza.


2. Kull taghlim ghandu l-principji; il-knisja infallibli hija l-principju f'kull taghlim nisrani .


3. Hadd akkawza ta' l-injuranza u ghan-nuqqas taz-zmien u tal-mezzi ma kien jista' jasal jaghraf it-taghlim tal-hajja kieku ma rrivelahx Alla nnifsu legittimament.


4. L-iskrittura twieghed premju kbir ghal min jaghmel u jghallem.


Proponiment


Nipproponu li nhobbu nitghallmu u li fedelment nghallmu u bil-gost ukoll ta' qalbna dak li nitghallmu.