il-gimgha mqaddsa

QUDDIEM GESU' IMSALLABO Alla,  
l-aktar Gholi u Glorjuz,  
dawwal id-dlamijiet ta’ qalbi.  
U sawwab fija  
fidi vera,  
tama certa  
u mhabba perfetta.  
Aghtini, Mulej, li nhoss u naghraf lilek  
biex naghmel ir-rieda vera u mqaddsa tieghek.  

(Talba Quddiem il-Kurcifiss  
miktuba bejn 1205 u 1206 San Frangisk )