il-gimgha mqaddsa

RITRATT TA' VERU RGHAJ

L-iktar gheziez -

Noqghodu fuq il-Kalvarju quddiem Kristu GesuMsallab hdejn Marija Santissma Ommu,   u niehdu minnu taghlim tal-hajja eterna.  

v. Kristu Sultan Imsallab  
r. Ejjew Nadurawh

L-iktar gheziez -  
Itfghu  ghajnejkom fuq l-Imghallem Divin taghkom u aqraw:  

IR-RITRATT TA' VERU RAGHAJ SPIRITWALI  

Infatti Gesu Kristu ma abbandunax in-naghgiet tieghu, izda rrezista sat-tixrid ta' Demmu kontra l-ilpup veri eghdewwa ta' l-isem t'Alla u ta' l-erwieh; biex ma jhallix il-veru deni jahtaf, igerrex, iharbat u jibla' l-merhla, iggudika li jqieghed hajtu ghall-mewt, kollu umilta' u manswetudni. Re jmut ghall-qaddej u ghall-qaddej li kien ghadu tieghu.  

Taghlim fuq din il-Pagna  

1.Kwalitajiet ghall-ufficju ta' raghaj (superjur) mill-Appostlu San Pawl huma: "Li ma jistax ikun imcanfar, li jkun meqjus, prudenti, laqqieghi u gharef." Meta Alla jaghzel lil xi hadd ghal xi fini jaghtih ukoll il-mezzi.   


2. Kull raghaj bhal belt fuq muntanja; ghalhekk imseksek jekk hux bil-ghatx ta' l-unuri,tal-pjaciri, tar-rikkezzi.   


3. Il-prudenza hija l-unika virga ta' idejnir-raghaj; ghalhekk jikkonsulta ruhu ma' nies bla passjonijiet u jitlob id-dawl lil Alla.   


4. Ir-raghaj, bhal missier, jilqa' ‘l uliedu kollha u jhabrek ghall-veru felicita taghhom, specjalment billi jghallimhom b'qalb perswaza.  

Proponiment  

Nipproponu illi jekk superjur taghna jkun ta'ezempju hazin, fuq id-direzzjoni ta' Kristu, naghmlu li jikkmandalna u niftakruli wiehed huwa l-Mexxej u l-Imghallem taghna, Kristu.