il-gimgha mqaddsa

RUH NIEDMA TITKELLEM MA' ALLA

 
 


    1.“Kemm bdieli o Sinjur li mxejt kontra tieghek…il-paci telqitni…il-beneficcji tieghek canfruni… u l-biza nkesa mieghi…La tiddisprezzanix…umiljat u konfuz quddiemek…nisthi nerfa ghajnejja lejk…Zommni bhala wiehed mill-inqas sefturi tieghek.”


Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, henn ghalina   .


    2.“Sinjur ta’ maesta’ tremenda… Jiena kocc trab u irmied, irvellajt kontra tieghek…U li kieku jiena ma kontx f’bahar ta’ injoranza u ta’ genn…kont nissogra qatt… naghmel gwerra lilek…li l-opri biss ta’ idejk… irieghdu lil min jikkonsidrahom?”


Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, henn ghalina.


    3.“La tidholx O Sinjur fil-gudizzju mas-serv tieghek…hadd ma jista jigi ggustifikat … hadd ma jista jigi ppurifikat quddiemek…hlief bil-mahfra tieghek… Imsejken jiena midneb…x’naqbad inwiegeb… meta lanqas il-gust m’hu zgur fuq ghemilu?…Ahfirli qabel ma tiggudikani!”


Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, henn ghalina.


    4.“Kemm tiggudika bir-reqqa o Mhallef gust…fuq l-inqas kelma fiergha..ma taghlaqx ghajnejk u tqisha xejn…Kemm tikkastiga bil-hruxija…Haga li twerewer taqa’ taht idejk O Alla haj u veru… U min jista jahrab?…U fejn ma jilhaqx id-driegh tieghek? Taffili l-biza ta’ mewti.”


Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, henn ghalina.


    5.“Il-qerda ghall-opri ta’ idejk……o Alla Omnipotenti…..Ibnek stess maqtul fuq salib…kexkxuni fuq il-gustizzja tieghek…X’sejjer ikun minni O Sinjur…kollni dejn lejk?.. La ssejjahlix ghal issa…hallini hawn mohbi nikbi fi spirtu ta’ vera ndiema.


Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, henn ghalina.


    6.“Sinjur nistaghageb bik…Ghall-kotra ta’ dnubieti… lanqas biss jisthoqqli li Inti thares lejja…u minn fuq..tindenja ruhek tmissni.. bid-dawl tas-Sapjenza tieghek…biex jiena nitghannaq mieghek…O Alla tajjeb bla tarf… jisthoqqli elf darba l-infern… izda ma rridx ninfired minnek.”


Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, henn ghalina.


    7.“O Alla, min ma jarax…kemm huwa terribli l-infern…x’hin jahseb… li inti…biex tehles minnu ‘l-bnedmin…kreaturi tieghek…ghamilt il-pass ta’ l-akbar ghageb?…Int stess sirt bniedem…u mitt f’tant hruxija… Min jista jfarragni bhal issa…kieku giet il-mewt…u sabitni ghadu tieghek?…Kemm Inti ta’ min ihobbok o hanin Alla tieghi.”


Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, henn ghalina.


    8.“Salvani o Potentissimu…Ix-xabla tieghi ma ssalvanix…il-qawwa tal-laham u tad-dlamijiet m’ghandix hila ghalihom…Newwili l-lemenija tieghek…ghax f’haddiehor ma nittamax hlief fik, o Alla ta’ Izrael… La thallinix nintilef f’gieh l-Isem qaddis u terribli tieghek.”


Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, henn ghalina.


     9.Ftakar, O Alla, li jdejk ghagnuni u ghamluni…La tinsiex O Alla il-hazen tal-ghadu antik tieghek…Tistaporti Inti mmela…li titlaq f’halqu erwieh li jistqarruk? … La zzeblahx l-opra ta’ idejk… li giet mifdija bid-demm prezzjuz… ta’ l-ghaziz Ibnek u huna Gesu’ Kristu.


Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, henn ghalina.


    10.“Il-qalb tieghi f’bahar ta’ mrar….dejjem thabbat bil-biza’…ghax tistenna li minn mument ghall-iehor…tara wicc imb’wicc il-maesta’ tal-kobor tieghek…u ma nafx fuq ix-xorti li sejra tmissni…O Alla terribbli fil-hsibijiet tieghek fuq ulied il-bnedmin…O Alla li l-gudizzji tieghek huma abbiss kbir… Hawn biss jiena nirrespira…x’hin nahseb fuq il-mewt ta’ l-ghaziz Ibnek ghalina.”


Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, henn ghalina.


 11.Dnibt O sinjur u dnibt jiena wisq…Issa xi jsir minni jekk inti ma tahfirlix?…Ghidli… min qatt ittama fik…irrikorra lejk… u sab il-konfuzjoni?…Il-halliel imsallab…Marija Maddalena…u l-mahbub appostlu tieghek Pietru…fost l-ohrajn… jistraxxnawli qalbi lejk.”


Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, henn ghalina.


    12. O Alla ta’ kobor infinit… li tassew tirrezisti lis-suppervi…u taghti lill-umli l-grazzja tieghek…Kemm habbewk il-qaddisin tieghek…Kemm batew biex ghogbuk f’kollox…Merew lil qalbhom u sostnew dwejjaq…u dan kollu bil-grazzja tieghek…U jiena … kollni misthija nistqarr li xejn denn jiena ghamilt quddiem ghajnejk…bi htija tal-kburija tieghi innifsi…u tant ma niswa xejn…li ma nissugrax nghidlek hlief li thares lejja u thenn ghalija.


Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, henn ghalina.

 

Lill-Ewwel Pesuna Divina

O Alla Missier ta’ l-Imbierek Gesu’ Kristu, il-vittma taghna lkoll midimbin hares fuqu u ghar-riverenza tieghu isma l-lehen ta’ demmu u ggustifikana.


Mulej hniena, Mulej hniena, Mulej hniena.


 Lit-Tieni Persuna Divina.

Avukat u Sacerdot taghna Gesu’ Kristu dejjem haj biex taqbez ghalina midimbin, offri d-demm prezzjuz tieghek ghall-mahfra ta’ dnubietna.


Kristu hniena, Kristu hniena, Kristu hniena.


 Lit-Tielet Persuna Divina.

Spirtu Santu Alla ghall-merti tal-Feddej taghna Gesu' Kristu, roddilna l-paci u l-ferh li tlifna bi dnubietna u kun ghalina dejjem ghalli gej mexxej, forza u hila.


Mulej hniena, Mulej hniena, Mulej hniena   .

 

 

 

RUH NIEDMA TITKELLEM MA' ALLA  

  1.“Kemm bdieli o Sinjur li mxejt kontra tieghek…il-paci telqitni…il-beneficcji tieghek canfruni… u l-biza nkesa mieghi…La tiddisprezzanix…umiljat u konfuz quddiemek…nisthi nerfa ghajnejja lejk…Zommni bhala wiehed mill-inqas sefturi tieghek.”

Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, henn ghalina .

  2.“Sinjur ta’ maesta’ tremenda… Jiena kocc trab u irmied, irvellajt kontra tieghek…U li kieku jiena ma kontx f’bahar ta’ injoranza u ta’ genn…kont nissogra qatt… naghmel gwerra lilek…li l-opri biss ta’ idejk… irieghdu lil min jikkonsidrahom?”

Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, henn ghalina.

  3.“La tidholx O Sinjur fil-gudizzju mas-serv tieghek…hadd ma jista jigi ggustifikat … hadd ma jista jigi ppurifikat quddiemek…hlief bil-mahfra tieghek… Imsejken jiena midneb…x’naqbad inwiegeb… meta lanqas il-gust m’hu zgur fuq ghemilu?…Ahfirli qabel ma tiggudikani!”

Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, henn ghalina.

  4.“Kemm tiggudika bir-reqqa o Mhallef gust…fuq l-inqas kelma fiergha..ma taghlaqx ghajnejk u tqisha xejn…Kemm tikkastiga bil-hruxija…Haga li twerewer taqa’ taht idejk O Alla haj u veru… U min jista jahrab?…U fejn ma jilhaqx id-driegh tieghek? Taffili l-biza ta’ mewti.”

Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, henn ghalina.

  5.“Il-qerda ghall-opri ta’ idejk……o Alla Omnipotenti…..Ibnek stess maqtul fuq salib…kexkxuni fuq il-gustizzja tieghek…X’sejjer ikun minni O Sinjur…kollni dejn lejk?.. La ssejjahlix ghal issa…hallini hawn mohbi nikbi fi spirtu ta’ vera ndiema.

Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, henn ghalina.

  6.“Sinjur nistaghageb bik…Ghall-kotra ta’ dnubieti… lanqas biss jisthoqqli li Inti thares lejja…u minn fuq..tindenja ruhek tmissni.. bid-dawl tas-Sapjenza tieghek…biex jiena nitghannaq mieghek…O Alla tajjeb bla tarf… jisthoqqli elf darba l-infern… izda ma rridx ninfired minnek.”

Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, henn ghalina.

  7.“O Alla, min ma jarax…kemm huwa terribli l-infern…x’hin jahseb… li inti…biex tehles minnu ‘l-bnedmin…kreaturi tieghek…ghamilt il-pass ta’ l-akbar ghageb?…Int stess sirt bniedem…u mitt f’tant hruxija… Min jista jfarragni bhal issa…kieku giet il-mewt…u sabitni ghadu tieghek?…Kemm Inti ta’ min ihobbok o hanin Alla tieghi.”

Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, henn ghalina.

  8.“Salvani o Potentissimu…Ix-xabla tieghi ma ssalvanix…il-qawwa tal-laham u tad-dlamijiet m’ghandix hila ghalihom…Newwili l-lemenija tieghek…ghax f’haddiehor ma nittamax hlief fik, o Alla ta’ Izrael… La thallinix nintilef f’gieh l-Isem qaddis u terribli tieghek.”

Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, henn ghalina.

   9.Ftakar, O Alla, li jdejk ghagnuni u ghamluni…La tinsiex O Alla il-hazen tal-ghadu antik tieghek…Tistaporti Inti mmela…li titlaq f’halqu erwieh li jistqarruk? … La zzeblahx l-opra ta’ idejk… li giet mifdija bid-demm prezzjuz… ta’ l-ghaziz Ibnek u huna Gesu’ Kristu.

Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, henn ghalina.

  10.“Il-qalb tieghi f’bahar ta’ mrar….dejjem thabbat bil-biza’…ghax tistenna li minn mument ghall-iehor…tara wicc imb’wicc il-maesta’ tal-kobor tieghek…u ma nafx fuq ix-xorti li sejra tmissni…O Alla terribbli fil-hsibijiet tieghek fuq ulied il-bnedmin…O Alla li l-gudizzji tieghek huma abbiss kbir… Hawn biss jiena nirrespira…x’hin nahseb fuq il-mewt ta’ l-ghaziz Ibnek ghalina.”

Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, henn ghalina.

 11.Dnibt O sinjur u dnibt jiena wisq…Issa xi jsir minni jekk inti ma tahfirlix?…Ghidli… min qatt ittama fik…irrikorra lejk… u sab il-konfuzjoni?…Il-halliel imsallab…Marija Maddalena…u l-mahbub appostlu tieghek Pietru…fost l-ohrajn… jistraxxnawli qalbi lejk.”

Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, henn ghalina.

  12. O Alla ta’ kobor infinit… li tassew tirrezisti lis-suppervi…u taghti lill-umli l-grazzja tieghek…Kemm habbewk il-qaddisin tieghek…Kemm batew biex ghogbuk f’kollox…Merew lil qalbhom u sostnew dwejjaq…u dan kollu bil-grazzja tieghek…U jiena … kollni misthija nistqarr li xejn denn jiena ghamilt quddiem ghajnejk…bi htija tal-kburija tieghi innifsi…u tant ma niswa xejn…li ma nissugrax nghidlek hlief li thares lejja u thenn ghalija.

Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, henn ghalina.

 

Lill-Ewwel Pesuna Divina

O Alla Missier ta’ l-Imbierek Gesu’ Kristu, il-vittma taghna lkoll midimbin hares fuqu u ghar-riverenza tieghu isma l-lehen ta’ demmu u ggustifikana.

Mulej hniena, Mulej hniena, Mulej hniena.

 Lit-Tieni Persuna Divina.

Avukat u Sacerdot taghna Gesu’ Kristu dejjem haj biex taqbez ghalina midimbin, offri d-demm prezzjuz tieghek ghall-mahfra ta’ dnubietna.

Kristu hniena, Kristu hniena, Kristu hniena.

 Lit-Tielet Persuna Divina.

Spirtu Santu Alla ghall-merti tal-Feddej taghna Gesu' Kristu, roddilna l-paci u l-ferh li tlifna bi dnubietna u kun ghalina dejjem ghalli gej mexxej, forza u hila.

Mulej hniena, Mulej hniena, Mulej hniena .