il-gimgha mqaddsa

JAMES TISSOT

James Tissot twieled gewwa Nantes u meta kellu 20 sena mar gewwa Parigi biex jistudja gewwa Ecole des Beaux – Arts.


Is-sena 1860 ghamlitu artist popolari u kien jaghmel esebizzjonijiet tax- xoghol tieghu gewwa s-swali ta' Parigi. Kellu jhalli Parigi minhabba li ma qabilx mal-gvern tal-gurnata. Hu mar jghix gewwa Londra billi kellu simpatija ma' l-Inglizi, izda xi zmien wara, fis-sena 1876, huwa exsebixxa xi xoghlijiet gewwa Parigi li ntghogbu hafna u kellu success kbir.

Aktar tard Tissot beda' jikkoncentra fuq temi bibbblici u kkrea serje ta' pitturi kemm fuq il-grajjiet ta' l-Antik Testment kif ukoll fuq il-Gdid Testment. Huwa sahansitra mar kemm-il darba gewwa l-Lvant Nofsani biex jistudja l-ambjent u n-nies tal-lokal halli l-pittura tieghu tkun aktar realistika.


B'kollox hadem sett ta' 350 pittura bil-kuluri ta' l-ilma (water colour) li minnhom gew maghzula 124  mill-Muzew ta' l-Arti ta' Brooklyn u esebiti fl-istess lokal. Dawn juru xeni dettaljati tal-hajja ta' Kristu, mit-Twelid tieghu sal-Qawmien mill-Mewt.


Is-slideshows juru xi xoghlijiet maghrufa tieghu: